Volba činnosti, svoboda, zodpovědnost, disciplína

V naší škole se děti neučí dle rozvrhu a klasických vyučovacích hodin. Pracují ve dvou blocích - ranním a dopoledním, mezi kterými je půlhodinová přestávka na svačinu a pobyt na zahradě (v případě příznivého počasí). Děti se mohou volně pohybovat po třídě, pracují samy nebo ve skupinkách, pokud s tím ostatní děti souhlasí.

Náš program je vytvořen tak, aby pomohl každému z našich dětí objevovat a rozvíjet jeho schopnosti a dovednosti. Respektujeme, že každé dítě je jedinečné. Víme, že  každé dítě se učí jiným tempem a že každé bude jinak postupovat  za použití stejné učební metody. Naše děti se učí, jak přemýšlet, pozorovat a řešit, ne memorizovat a rychle zapomenout. Učitelé děti povzbuzují, aby samy přemýšlely a aktivně se zapojily do vzdělávacího procesu.

Každé dítě má svůj týdenní plán, který vytváří společně s učitelem, na základě kterého se samo zapojuje do činnosti. Týdenní plán respektuje znalosti, schopnosti, tempo a vzdělávací potřeby každého dítěte a zároveň je stanoven tak, aby výuka probíhala v souladu se Školním vzdělávacím programem. Na vybrané činnosti dítě pracuje, jak dlouho chce, pokud tím nikoho nevyrušuje, po ukončení činnosti děti vrací pomůcky na své místo. 

Nezávislá svobodná volba činnosti spolu nese zodpovědnost spojenou s pravidly. Pravidla v ZŠ Perlička vychází z ohledů ke svobodě toho druhého a z ohledů na prostředí a pořádek. Pravidla stanovujeme společně s dětmi.  Svoboda dítěte nespočívá v tom, že je dítě ponecháno samo sobě nebo že nebude svou práci dokončovat. V takových případech našim dětem na cestě k vlastní nezávislosti, odpovědnosti a sebedisciplíně pomáhá učitel.

V ZŠ Perlička se děti učí spolu spolupracovat spíše než mezi sebou soutěžit. Děti objevují vlastní schopnosti, které jsou jim dány a rozvíjí si silný smysl pro nezávislost, sebedůvěru a sebedisciplínu. V prostředí, které dětem dává svobodu, aby procházely učivem dle svého tempa a snažily se porazit jen sebe sama, se děti rychle naučí nemít strach z toho, že udělají chybu. Mohou zkusit věci znovu beze strachu, že jim bude někdo chyby vytýkat nebo že se zesměšní.