Materiály a pomůcky v ZŠ Perlička

Děti se nejefektivněji učí skrze přímou zkušenost a proces zkoumání a objevování. Ve svých studiích o vzdělávání dětí Dr. Maria Montessori uvádí, že většina dětí se neučí memorizováním toho, co jim řekl učitel nebo co si přečtou v textu, ale spíše skrze konkrétní zkušenost a přímý kontakt s prostředím. Děti potřebují objevovat a manipulovat se vším, co je zaujme. To vedlo Dr. Marii Montessori k tomu, že kladla důraz na důležitost učení se z konkrétních podnětů a že vyvinula materiály a pomůcky na učení matematiky, smyslového a jazykového rozvoje, vědy, historie a zeměpisu.

Samotné učební pomůcky nejsou metoda, ale spíše prostředky, které využíváme, abychom dítě stimulovali k logické úvaze a touze po objevování. Pomůcky jsou jednoduché a motivující - každá je pečlivě vyvinuta tak, aby motivovala děti na dané úrovni a rozvíjela konkrétní schopnost. Děti pracují s různými pomůckami speciálně vyvinutými např. na nácvik psaní, čtení, sčítání-odčítání-násobení-dělení, poznávání zákonitostí světa kolem nás.

Dr. Maria Montessori pečlivě analyzovala schopnosti a koncepty, které jsou obsaženy v každé oblasti, kterou děti probírají a zaznamenala postup, jakým se je učí většina dětí. Materiály jsou řazeny na policích v pořadí, které sleduje vývoj dané látky podle vzdělávacího programu tak, aby děti podněcovaly k činnosti a aby dítě nemátly. Každá pomůcka má své specifické místo, materiály jsou v policích řazeny od levého rohu nahoře do pravého rohu dole. Materiály jsou vždy uspořádány v pořadí od nejjednoduššího po nejkomplexnější a od nejvíce konkrétního po nejvíce abstraktní.