Individuální přístup ke každému dítěti

V ZŠ Perlička je naší prioritou osobní individuální přístup ke každému dítěti .

Tento individuální přístup začíná při zápise do ZŠ Perlička, který je veden nejen v diagnostickém duchu pro pedagogy, ale je sestaven tak, aby si je budoucí prvňáčci- předškoláci prožili v pozitivní atmosféře, aby v sobě mohli při plnění jednotlivých úkolů objevovat „drahokamy nedozírné hodnoty“, které v sobě ukrývají, aby je celý průběh zápisu bavil, seznámili se s budoucí paní učitelkou a do školy se za novými kamarády těšili. Paní učitelka tak získává první přátelský pohled na děti. 

Rodiče mají i před zápisem několik možností, jak se osobně seznámit s paní učitelkou jejich dětí a zeptat se jí na vše, co je zajímá, taktéž jako seznámit se s vedením školy a jejich vizí.

Po zápise se ještě uskutečňuje před začátkem prázdnin setkání rodičů budoucích prvňáčků, vedení školy a budoucí paní učitelky ohledně informací o budoucím školním roce  a zodpovězení všech otázek tak, aby děti i rodiče na začátku září mohli radostně a s nadšením zahájit novou etapu života člověka- docházku do základní školy.

Po slavnostním zahájení školního roku se během prvního měsíce uskutečňuje nejen vzájemné poznávání prvňáčků a paní učitelky, ale i osobní setkání rodičů dítěte s paní učitelkou nad vstupním dotazníkem, kde se paní učitelka dozvídá při přátelském rozhovoru podrobnější informace o dítěti přímo od rodičů, které pak napomáhají opravdu osobnímu individuálními přístupu ke konkrétnímu dítěti. Rodiče při této příležitosti mají možnost zodpovězení jakýchkoliv otázek. Před tímto setkáním se rodiče seznámí se Školním vzdělávacím programem ZŠ Perlička, který jim pomůže zodpovědět spoustu otázek a mít představu o tom, jakým způsobem v konkrétních předmětech probíhá vzdělávaní dětí v ZŠ Perlička.

Na začátku září taktéž probíhá o dětech, které navštěvovaly MŠ Perlička, setkání třídní učitelky z MŠ a paní učitelky ZŠ. Na tomto setkání dochází k předání informací a individuálního plánu z MŠ školy ve všech oblastech, aby prvňák mohl navázat tam, kde v Montessori MŠ Perlička na konci června skončil. Pro děti, které nenavštěvovaly MŠ Perlička, vytvoří paní učitelka spolu s dětmi individuální plán na základě pozorování každému na míru.

Pro podporu vzájemného poznávání a vytváření přátelských vztahů probíhá během začátku září několikadenní adaptační výlet plný programu.