Co je v Montessori škole místo známek?

 

Místo žákovské knížky mají děti v Montessori třídách záznamy a přehledy o postupu žáka v učení, dokončené úkoly a školní práci si děti zakládají do portfolia své školní práce, učitel je povinen vést si o každém dítěti pedagogické záznamy. Důležité je také sebehodnocení dětí – jejich samostatné porovnávání své práce se svým nasazením a možnostmi - nejdříve ústní ocenění, později zvládnou děti obsáhlé písemné sebehodnocení.

V každé škole se domlouvají učitelé v Montessori třídách spolu, jaké přehledy o práci dětí a pedagogické záznamy povedou. Učitelé, kteří spolupracují se Společností Montessori ČR, sestavili  a společně vyzkoušeli například „bublinkové záznamové mapy učiva“  k některým oborům, které se pro nejmladší školáky dobře osvědčily (děti v nich vidí, jaká témata je čekají, mohou si mezi nimi vybírat a označují za pomoci učitele, která témata již zvládly). Někde používají učitelé „deníčky“, kam si samy děti zapisují, co každý den dělaly. Vyzkoušeli jsme záznamy o práci dětí zapisovat každý den na konci vyučování tak, aby byl vidět postup dítěte za celý měsíc. Některé školy používají záznamy učiva, které vycházejí ze ŠVP a ukazují dětem, se kterými pomůckami a materiály mají při práci na tématu pracovat, jaké otázky si mají na konci práce zodpovědět, obsahují sebehodnocení dítěte a nakonec zapíše ocenění nebo náměty na vylepšení práce učitel.

Zařazujeme různé typy hodnocení, kde si mohly děti porovnávat svůj výkon s předem danými kritérii k určité práci nebo označovat svoji úroveň na připravené škále, někdy jsme pro určitou práci používali bodovací systém, k dokončeným úkolům píší učitelé slovní komentáře. Hodnocení je směřováno k porovnávání pouze osobního výkonu dítěte, ne ke srovnávání dětí mezi sebou.

V Montessori třídách preferujeme způsoby hodnocení, které dávají samotnému dítěti, rodičům a učiteli obraz o individuálním pokroku dítěte - bez srovnávání s ostatními, kteří mají jiné osobní předpoklady.

Na vysvědčení používáme popisné slovní hodnocení - učitel popisuje individuální pokrok  dítěte ve znalostech, dovednostech, osobní úspěchy, co se dítěti nedařilo. Popisné hodnocení sestavuje učitelka na základě portfolia školní práce dítěte, záznamů ověřených úkolů a dokončené práce a svých pedagogických záznamů o každém dítěti.